Правна помощ

Юридическата подкрепа, която нашия екип е готов да ви предостави е в различни направления.

Можем да ви предоставим както отделни консултации по различни правни въпроси така и абонаментно правно обслужване, на цена по договаряне, съобразно извършваната от търговеца дейност и с оглед сложността и интензивността на правното обслужване
 
В областта на Търговското право:

  • първоначална откриване на фирма – регистрация на дружества, ЕТ, клонове, клонове на чуждестранни търговци, представителства, неперсонифицирани дружества, физически лица – свободни професии, юридически лица с нестопанска цел;
  • обявяване на годишни счетоводни отчети в Търговския регистър
  • ликвидация на търговски дружества
  • изготвяне на документи за вписване в Търговския регистър на всякакъв вид промени по партидата на търговците, в това число: промяна на седалище и адрес на управление, промяна в капитала, промяна в дяловото участие, промяна в правно-организационната форма, преобразуване, заличаване и др.;

 
В областта на Административното право:

  • административно обжалване на ДРА, възразяване на данъчно-ревизионни доклади, възразяване на актове за установяване на нарушения – по ЗАНН или специални производства
  • обжалване на административни актове по АПК;
  • изготвяне на възражения против УАН по ЗДДС или други данъчни закони
  • обжалване на данъчно-ревизионни актове, свързани с прилагане на СИДДО;

 
 
В областта на Гражданското право:

  • изготвяне на многообразна гама от видове договори;
  • проучване на вещно-правни казуси, включително изготвяне на предварителен договор и съдействие при изповядване на сделка пред нотариус;