Зелена енергия

Възобновяемите енергийни източници – вятърна енергия, слънчева енергия (термална и фотоволтаична), водноелектрическа енергия, приливна енергия, геотермална енергия и биомаса са основна алтернатива на изкопаемите горива. Използването на тези източници не само спомага за намаляване на емисиите от парникови газове от генерирането и потреблението на енергия, но и за намаляване на зависимостта на Европейския съюз (ЕС) от вноса на изкопаеми горива (особено нефт и газ).

За да постигне амбициозната цел от 20% дял на енергията от възобновяеми източници в цялата енергийна палитра, ЕС планира да концентрира усилията върху секторите на електричеството, отоплението и охлаждането и върху биогоривата. При транспорта, който почти изключително зависи от петрола, Комисията се надява, че делът на биогоривата в цялостното потребление на горива ще бъде 10% до 2020 г.

Използването на възобновяемите източници, заедно с рационалното използване на енергията е важна движеща сила на устойчивото развитие
 

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Предпроектното проучване за изграждане на вятърни или фотоволтаични инсталации
 
Предпроектното проучване ще даде възможност за преценка на изпълнимостта на Вашия бизнес план и за възможните очаквани икономически резултати.

Предпроектното проучване е част от прединвестиционния етап на проекта. Това проучване изпълнява важна роля при вземане на решение относно неговото изпълнение и предоставяне на инвестиционни средства.

В рамките на предпроектното проучване ние ще изготвим доклад, който ще съдържа следната информация:

 • Експертна оценка на цялата информация, която е от значение за изпълнимостта на Вия бизнес план.
 • Оценка на района планиран за разработка на електроцентрала с оглед на усвояването на слънчева енергия.
 • Оценка на всички алтернативи и технологични решения на проекта.
 • Описание на разрешителния режим, през който следва да премине инвестиционното намерение, за да бъде въведен в експлоатация
 • Ние ще предоставим финансови модели и aнализ на риска за Вашия бизнес план, включително оценка на неговата рентабилност, инвестиционни и експлоатационни разходи, както и на инвестиционната възвръщаемост

 
Цялостно управление на инвестиционно намерения за изграждане на вятърни и фотоволтаични инсталации
 
Реализацията на всеки един вятърен или фотоволтаичен парк е процес, който се регулира от множество законови и подзаконови нормативни актове. Възлагането на този процес на нашите експерти ще Ви позволи:

 • Да спестите време
 • Да спестите ресурси
 • Да работите с утвърдени инженери, проектанти и специалисти

 
Изготвяне на цялостен пакет документи, необходим за получаване на лиценз за производител на електрическа енергия;
 
Подновяване на изтекла разрешителна документация или адаптирането й към по-нови и по-ефективни технологии;
 
Разработването на инвестиционни проекти в по-големи мащаби е комплициран процес, който изисква по-дълъг период от време. Понякога различни фактори и обстоятелства изискват прекъсването на процеса на развитие на проектите.

Подновяването на проектните дейности обикновено изисква подновяване на част от изтеклите становища и разрешителни промяна на първоначално заложените техническите параметри.
Ние ще прегледаме наличната Ви документация и ще ви предложим решение, което ще изисква влагане на минимални ресурси и ще отнеме най-кратък период от време.
 
Определянето на стойността на съществуваща вече фотоволтаична  или вятърна електроцентрала
 
Възползвайки се от знанията и опитът на нашите експерти при Определянето на стойността на съществуваща вече фотоволтаични  или вятърна електроцентрала Вие ще имате възможност да се възползвате от следните предимства:

 • намалява финансовият риск при покупка, продажба или рефинансиране;
 • увеличава се шансовете си за получаване на заемен капитал
 • намалява риска от вземане на погрешно решение поради манипулиране на предоставената от продавача информация