Данъчното оптимизиране

Умелото управление на данъчните активи и пасиви на едно дружество е дейност, чиято значимост и приоритет не се поставят под съмнение от опитните мениджъри.

Правилното управление на данъчните активи и пасиви на компаниите води до:

  • спестяване на средства поради избягването на ненужно платени данъци,
  • намаляване на данъчна тежест ,
  • избягване на данъчни грешки
  • управление на данъчния риск.

Нашият екип ще Ви предложи комплексна оценка както на отделни казуси, така и на цялостната дейност на дружеството Ви в данъчен контекст. Това ще ви позволи да вземете оптималните решения и модели с оглед преценката на риска и икономическата обоснованост.