Корпоративно управлние

Корпоративното управление включва комплекс от услуги, имащи за цел да подпомогнат висшия мениджмънт на компаниите. Възползвайки се от нашите знания и умения вие ще можете да спестите време и усилия, които да насочите в развитието на основните бизнес линии във вашата компания.
 
Корпоративното управление включва изготвянето на редица документи, изискуеми съгласно закона и дружествената организация.

Можем да ви бъдем полезни със следното:

  • Изготвяне и подаване на годишни отчети съгласно действащите правни разпоредби.
  • Водене на книга на акционерите.
  • Регистриране на промени в търговския регистър или актуализиране на данни за други институции.
  • Изготвяне и подаване в съответните институции на решения на акционерите и на управителни и надзорни органи.
  • Актуализиране и вписване на основни промени в учредителните документи.
  • Назначаване и освобождаване на членове на управителни или надзорни органи.
  • Организиране на Общи събрания и други събрания на фирмата въз основа на упълномощаване.
  • Подпомагане на управителни органи на фирмите по въпроси на корпоративното управление.
  • Съдействие по корпоративни въпроси при сключване на сделки.